Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

C-suitens viktiga roll för att skydda organisationer från cyberutpressningsattacker

I dagens digitala samhälle har cyberutpressningsattacker (Cy-X) vuxit fram som ett stort hot. Dessa skadliga aktiviteter innebär att hotaktörer försöker pressa individer, organisationer eller till och med regeringar på pengar. De gör detta genom att få obehörig åtkomst till känsliga data eller nätverk, följt av att kräva en lösensumma. De vanligaste formerna av Cy-X-attacker är ransomware-attacker och DDoS-attacker (distributed denial of service) i kombination med krav på lösensumma.

Cy-X-attackerna ökar i volym och allvarlighetsgrad, vilket innebär att det inte längre handlar om "om" ni kommer att bli attackerad utan "när", och organisationerna har en allvarlig utmaning framför sig. Med affärsverksamheten, den finansiella stabiliteten och ryktet i riskzonen är det nu dags för ledningen att ta en större och mer proaktiv roll för att skydda sin organisation.

För att hjälpa er att förbereda, planera och reagera på Cy-X-attacker har vi tagit fram ett ramverk för CEO:s, CIO:s, CFO:s och CRO:s som stöder er genom hela hotets livscykel: Förutse, Identifiera, Skydda, Detektera och Respondera. Ramverket beskriver viktiga steg som ni bör ta för att öka motståndskraften i er verksamhet så att ni snabbt kan återhämta er från en attack med minimala störningar. Det innehåller också en rekommenderad strategi för hur man hanterar, leder och kommunicerar under en kris.

CEO: Skydda företaget

Som CEO sätter du tonen för organisationens cybersäkerhetsarbete och leder arbetet med att skydda känslig information och kritiska tillgångar. Men för att göra detta står du inför tre utmaningar: 1) Att förstå hur verkligt hotet är, 2) hur det värsta scenariot ser ut och 3) att veta hur mycket du behöver investera.

För att hantera dessa utmaningar krävs dock noggrann planering och tillgång till aktuell information för att förstå de potentiella hoten mot din organisation. På så sätt kan du räkna ut din attackyta och riskprofil samtidigt som du identifierar dina mest värdefulla datatillgångar. Med hjälp av utvärderingar och tekniska tester kan ni sedan fastställa ert säkerhetsläge, vilket kan ligga till grund för investeringsbeslut om rätt teknik och expertis för att stärka försvaret. Men se till att även inkludera lagstadgade krav i er riskprofil och skapa en plan för att säkerställa efterlevnad.

Sammantaget bör er responsfunktion vid en Cy-X-attack täcka allt från att hantera den första hotstörningen till att begränsa effekterna och hjälpa er att återgå till ett normalt tillstånd. Genom att ställa rätt frågor kan du kontrollera att du har identifierat och hanterat cyberriskerna i din organisation och gjort säkerhetsinvesteringar på lämplig nivå. Genom att utveckla en djupare förståelse för säkerhetslandskapet kan du också framgångsrikt leda en kulturell förändring och skapa en säkerhetsmedveten miljö där alla värdesätter och prioriterar cybersäkerhet.

CIO: Från att förutse katastrofer till att driva återhämtning

För CIO:er är det avgörande att ha tillgång till hotinformation eftersom den ger information om hur man investerar sina resurser och visar var potentiella hot kan utnyttja svagheter i säkerhetsupplägget. Du måste också analysera din växande attackyta och bedöma dina sårbarheter, t.ex. osäkra nätverk, föråldrad programvara eller svaga lösenord. Dessa bör åtgärdas innan cyberbrottslingar utnyttjar dem. Gör därför en sårbarhetsanalys eller anlita en etisk hackare för att identifiera säkerhetsbrister och potentiella risker. I de flesta fall beror otillräcklig säkerhet på att medarbetarna är omedvetna eller att det inte finns tillräckliga medel för att vidta rätt säkerhetsåtgärder.

Även om hotinformation är användbar för att förstå er riskprofil kan den också användas för att upptäcka och hantera hot, så att ni kan skära igenom bruset och fokusera på verkliga hot genom att begränsa dem och förhindra en cybersäkerhetsincident.

CFO: Riskhantering för att bekämpa cyberhot

För att förstå hotet från Cy-X-attacker måste man bedöma riskexponeringen och den ekonomiska påverkan på din organisation. Du kan göra detta genom att analysera den finansiella effekten av dina branschkollegor, såsom aktiekurser, riskbedömningar, försäljning, produktion och kassaflöde. Detta kan bidra till att ge insikter inför beslut om cyberförsäkring.

Men CFO:er bör alltid planera för värsta tänkbara scenarier och stödja CISO och CIO i kostnads- och intäktsanalyser och finansieringsinitiativ. Du måste också prioritera skydd för att följa regler som GDPR och CCPA. Medan CISO och CIO hanterar de tekniska aspekterna av säkerhet bör du fokusera på att undvika ansvar och tillhandahålla relevant finansiell information till intressenter efter en attack. Detta inkluderar transparens gentemot försäkringsbolag, kunder och tillsynsmyndigheter, eftersom ni måste visa att ni har vidtagit åtgärder för att minska skadorna, att ni har finansiell stabilitet och att ni kan återupprätta förtroendet.

CRO: Driva en effektiv cyberstrategi

Som CRO är din roll avgörande för att identifiera hot, bedöma den finansiella påverkan, kommunicera med intressenter och hantera svar. Övervaka hotbilden proaktivt och skapa modeller för olika angreppsscenarier för att förutse effekterna. Samarbeta med CIO och CISO för att samla in intern och extern information för riskbedömning. Detta hjälper dig att få en fullständig förståelse för potentiella risker och nödvändiga åtgärder för att mildra effekterna av olika scenarier. Se också till att organisationen implementerar detekteringsfunktioner för att övervaka nätverksaktivitet, identifiera hot och reagera i realtid.

När ni drabbas av ett dataintrång eller en cyberattack ska ni se till att era kunder och tillsynsmyndigheter hålls informerade om incidenten, era åtgärder och hur kunddata påverkats. På så sätt undviker ni höga böter och rättsliga åtgärder.

En mer inkluderande strategi

Cy-X-attackerna blir allt fler och allt mer komplexa, och därför måste alla organisationer vidta proaktiva åtgärder för att skydda sig mot potentiella hot. Genom att integrera ramverket: Förutse, Identifiera, Skydda, Detektera och Respondera i sin cyberriskstrategi kan ni mer effektivt förbereda er för och reagera på Cy-X-attacker.

Även om varje medlem i koncernledningen har sina egna roller och ansvarsområden rekommenderar vi att organisationer inrättar en cyberkriskommitté för att säkerställa att de arbetar nära varandra. Att lösa cybersäkerhetsutmaningen är trots allt inte något man kan göra på egen hand, utan det krävs alltid en mycket bredare strategi.

Upptäck vår särskilda hubb för C-Suite där vi erbjuder skräddarsydd vägledning för toppchefer om hur ni hanterar, leder och kommunicerar före, under och efter en cyberkris.

Läs mer om vilka roller C-suite har i händelse av en cyberattack

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.