Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Läs om svenska förutsättningar, marknaden, trender, hotbilder, attacker, åtgärder och praktiska råd

Den här rapporten är sammanställd av Radar på uppdrag av Orange Cyberdefense och publicerad april 2021.
Rapporten bygger primärt på data under 2020 och 2021 fram till publiceringsdatum.

Pandemins effekter drabbade våra IT-budgetar hårt under 2020 och beräknas närma sig samma nivåer under 2022. Tyvärr har även arbetet med cybersäkerhet, särskilt de proaktiva investeringarna också tvingats till neddragningar när verksamheten riskerat att förblöda. Samtidigt har illasinnade aktörer tagit tillfället i akt och vi har kunnat se högre aktivitet än normalt av skadlig kod och angrepp under den här perioden.

Mot bakgrund av de digitala satsningar som görs och speciellt mot bakgrund av redan låg informationssäkerhetsmognad är det nu hög tid att genomföra åtgärder för att förbättra informationssäkerheten i svenska verksamheter.

Vi ser under 2021 en tillväxt på 8,5 procent av cybersäkerhetsmarknaden och den omsätter nu drygt 10 miljarder som förväntas växa till nästan 11 miljarder kronor när vi går in i år 2022.

Cybersäkerhetsmognad i Sverige

Indexet delar in verksamheterna i fyra olika nivåer av mognad. Från säkerhetsomogna (nivå 1) till mogna (nivå 4). Utifrån det totala urvalet klassificerades i år 18% av organisationerna som Omogna i sin hantering av säkerhet, 37% tillhörande Basnivå, 29% som Kvalificerade, och 16% som Mogna.

Hot och åtgärder

Generellt sett visar Radars efterforskningar att den övergripande trenden är stigande nivåer av upplevd säkerhetsrisk hos organisationer år för år.

Attacker i Sverige

Vi har under det senaste året varit relativt förskonat från stora och medialt rapporterade attacker, men ett fåtal har läckt ut offentligt. I rapporten redovisas ett urval baserat på tillgängliga offentliga data menat som upplysning och exempel från den annars så ”hemliga” världen av säkerhetsincidenter.

Ladda ner rapporten

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.