Search

Att undanröja könsbarriärer inom cybersäkerhet

Trots den ökande efterfrågan på cybersäkerhetsexperter finns det en tydlig paradox: kvinnor är fortfarande underrepresenterade inom teknik och cybersäkerhet. I ett försök att råda bot på situationen lanserar Orange Cyberdefense kampanjen #NoBiasInCyber som lyfter fram viktig statistik, stereotyper och kvinnliga förebilder för att kvinnor ska kunna trivas i i branschen. Låt oss ta en titt på några initiativ, som Women4Cyber.

Föreställ dig: en ung, självsäker femårig flicka tror bestämt att kvinnor kan vara "riktigt, riktigt smarta". Men när hon fyller sex år förändras allt. Plötsligt börjar hon tvivla på sin förmåga och begränsar sig själv, till den grad att hon vägrar att delta i en lek för "barn som är riktigt, riktigt smarta" - medan pojkar i hennes ålder glatt deltar.

Detta gripande exempel beskrivs av författaren Caroline Criado Perez i hennes bok "Invisible Women". Denna banbrytande bok visar hur fördomar om briljans lärs ut till barn från mycket ung ålder. Den innehåller en rad oroväckande fakta och oroande statistik som avslöjar omfattningen av ojämlikhet mellan könen i vårt samhälle.

Denna osynlighet är inte begränsad till klassrummet - den återspeglas också i karriärvalen, särskilt i jobb med anknytning till teknik och cybersäkerhet, där skadliga fördomar fortfarande existerar.

Jämställdhet i det digitala samhället

Statistiken visar att kvinnor är underrepresenterade i digitala jobb. Men dessa siffror räcker inte för att åstadkomma en betydande förändring av tankesätt och praxis.

"Kvinnor på arbetsplatsen 2022": de kvinnliga experternas mod som "de enda kvinnorna i rummet".

32% av kvinnorna i tekniska och ingenjörsroller är ofta "den enda kvinnan i rummet" på jobbet, enligt McKinsey-rapporten "Women in the Workplace 2022".

Detta kan delvis förklara varför kvinnor inom teknikbranschen möter en högre nivå av könsrelaterade fördomar. Kvinnor är också betydligt mindre representerade än män inom teknik och ingenjörsyrken, och siffrorna har sjunkit sedan 2018.

 

McKinseys undersökning "Women in the Workplace"


 

Kvinnor i den digitala resultattavlan 2021: situationen i Europa

I Europa är endast 14% av de som tar examen inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM) kvinnor, medan 28 procent är män. Denna klyfta återspeglar den stora ojämlikheten mellan könen på detta område.

Länder som Finland, Sverige, Danmark, Estland och Nederländerna har de bästa resultaten när det gäller kvinnors deltagande i digitala sektorer, med procentsatser på mellan 64,6% och 76,9%. Dessa länder får också goda resultat i DESI (Digital Economy and Society Index).

Rumänien, Bulgarien, Polen, Ungern och Italien har dock lägre procentsatser när det gäller kvinnors deltagande, med resultat som varierar mellan 36,2% och 43,8%.

När det gäller indikatorn "STEM-utbildade" är Irland, Frankrike, Kroatien, Finland och Danmark de länder som presterar bäst, med ett stort antal kvinnliga akademiker inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap eller matematik per 1 000 personer i åldern 20-29 år (källa: Eurostat).

Kvinnor inom vetenskap och teknik (STEM) i Europa

 

"Jämställdhetsekvationen": att säkerställa lika möjligheter för kvinnor inom STEM.

Världsbanken anser att jämställdhet och ett jämlikt deltagande av män och kvinnor i framtidens industrier är avgörande för ländernas ekonomiska och sociala utveckling.

Men enligt studien "The equality equation: Advancing the Participation of Women and Girls in STEM" står kvinnor inför ytterligare hinder för att få jobb inom teknik och behålla sin plats. De är underrepresenterade inom de mest avancerade tekniksektorerna, t.ex. data och artificiell intelligens, där de bara utgör 26% av de anställda. Dessutom är bara 15% av ingenjörerna och 12% av specialisterna inom molndatabehandling kvinnor.

Denna underrepresentation beror på tre faktorer som är beroende av varandra:

  • Kvinnor är mindre benägna att studera STEM-ämnen på universitetet.
  • De är mer benägna att lämna sin karriär när de väl har börjat arbeta.
  • Kvinnor har ett lägre deltagande i arbetslivet.

Med stöd av dessa resultat understryker Världsbanken vikten av att ta itu med de hinder som hindrar kvinnor från att gå in i och stanna kvar i STEM-karriärer för att säkerställa en jämn könsrepresentation inom dessa nyckelsektorer.

#NoBiasinCyber: Att känna igen och dekonstruera stereotyper från mycket tidig ålder

Skolan speglar samhället, vilket innebär att den också speglar dess brister.

Flera specialister är överens om att stereotyper och fördomar kan ha en negativ inverkan på ambitioner, identitet, intressen, tankesätt, motivation, självkänsla och personlig effektivitet inom STEM.

Världsbankens rapport understryker att det finns sexistiska fördomar i många miljöer, särskilt inom utbildningsväsendet. Uppgifter - främst från Europa och USA och baserade på begränsade urval - bekräftar dessa fördomar. Redan från skolstart (eller till och med innan) finns det ofta stereotyper. En studie visade till exempel att 70 % av de vuxna som tillfrågades i 34 länder förknippar STEM-ämnen med män.

Utbildningsmaterial som används för att undervisa barn kan också återspegla dessa stereotyper. Enligt samma rapport har flera länder som Bangladesh, Kina, Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, Rumänien och USA läroplaner som återger dessa stereotyper.

 "Män är mer benägna att avbildas som yrkesverksamma inom vetenskap (antingen med namn eller som illustration), medan kvinnor är mer benägna att avbildas som lärare."


Det är svårt att mäta den exakta effekten av dessa fördomar i läroböcker och läroplaner. Men vi har goda skäl att frukta att barn tar till sig dessa könsstereotyper, som påverkar deras attityder och ambitioner.

Forskning i Frankrike och Israel har visat att stereotyper som gynnar pojkar i utbildningen har en inverkan på elevernas testresultat, oavsett om det är pojkar eller flickor. Dessa resultat understryker vikten av att känna igen och bryta ner stereotyper redan i mycket unga år för att uppmuntra elevernas ambitioner och självkänsla, oavsett kön eller social bakgrund.

 

Cybersäkerhet: att hacka ihållande stereotyperCybersecurity: hacking persistent stereotypes

Enligt en annan ISC2-studie om kvinnor inom cybersäkerhet är endast 25% av arbetskraften inom denna sektor kvinnor.

ISC2-studie: Cyber Workforce

Ändå råder det brist på talanger, med miljontals lediga platser som inte tillsätts, vilket är en verklig fara för nätverk, data och infrastruktur. Enligt Cybersecurity Ventures har antalet lediga jobb inom detta område ökat med 350% sedan 2013, och denna brist kommer att öka under de kommande åren. Kvinnor är en värdefull talangkälla för företag och lokala myndigheter.

För att vända trenden är det avgörande att cyberföretag erkänner och bryter ner stereotyper som har bidragit till att hålla kvinnor tillbaka inom denna sektor.

Till exempel idén att IT är ett mansjobb. För Isabelle Collet, författare till boken "L'informatique a-t-elle un sexe ?" (Har IT ett kön?) beror flickornas besvikelse över den avancerade användningen av datorer på att unga kvinnliga studenter inte kan identifiera sig med hackarbilden.

 

"Kvinnor kämpar för att känna sig validerade i ett yrke där bilden inte ser ut som de gör. De kommer att säga: "Jag gör IT" oftare än: "Jag är IT-ingenjör". Trots att den allra första programmeraren var en kvinna." (Isabelle Collet, Monde diplomatique)

Bilden av hackare, som till stor del sprids av media, förstärker också föreställningen att IT-ingenjörer främst är män som brinner för maskiner.

Trots de ihållande stereotyperna har vissa kvinnor gjort inbrytningar i cybervärlden, som Sara Puigvert, Global Operations EVP på Orange Cyberdefense.

"Sara, det kommer att bli svårt för dig. Du är ung, du är kvinna, du är inte fransyska och du är ingenjör."

Men Sara lät sig inte avskräckas av dessa hinder. Tvärtom tog hon tillvara på de nya möjligheter som erbjöds henne.

"De erbjöd mig svåra utmaningar och jag tog dem. Och jag tror att det är något som vi alla måste erkänna. I slutändan är det vi som skapar vår egen väg, och det är upp till oss att bestämma vad vi vill göra, vilken roll vi vill spela."

Många kvinnor i Europa kämpar dock fortfarande för att få förtroende och för att kunna ta ledarroller inom detta område.

Enligt en undersökning från Syntec numérique, den ledande fackföreningen för digitala ekosystem i Frankrike, är andelen kvinnor inom det digitala området i Frankrike bara 27%, medan den i Asien och Mellanöstern är 50%.

I en tid då cyberattacker mångdubblas och diversifieras är det viktigt att ompröva de kulturella och sociala hinder som hindrar kvinnor från att välja IT-yrken. I detta syfte är det viktigt att öka unga flickors medvetenhet om dessa yrken och erbjuda positiva förebilder. Det är också viktigt att offentliggöra hur dessa yrken ser ut för att skapa en kollektiv medvetenhet och uppmuntra en större mångfald av talanger.

Women4Cyber och Orange Cyberdefense: ett partnerskap för att främja mångfald inom cybersäkerhet.

Men hur kan vi främja mångfald inom cybersäkerhetsjobb? Flera sammanslutningar som engagerar sig för mångfald i arbetslivet erbjuder lösningar som bör tillämpas snarast. Detta inkluderar de utbildnings- och stödåtgärder som erbjuds av stiftelsen Women4Cyber. Med ett löfte och en utmaning värdig Lisbeth Salander i Millenniumtrilogin: "Cybersäkerhet måste vara inkluderande, annars kommer den inte att överleva."

Detta är också en utmaning som Orange Cyberdefense har tagit sig an genom att samarbeta med Women4Cyber för att erbjuda ett riktat mentorprogram. Women4Cyber, som har över 30 000 medlemmar i Europa och Storbritannien, syftar till att skapa ett nätverk av män och kvinnor som engagerar sig i utmaningen med cyberkompetens.

Programmet syftar till att hjälpa kvinnor i varje skede av deras karriär genom att sätta dem i kontakt med erfarna mentorer, både män och kvinnor, som har framgångsrika karriärer på ledande företag inom sektorn. Syftet är att hjälpa kvinnor att utveckla sina färdigheter och göra karriär inom cybersäkerhet. Sedan 2021 har programmet "Women4Cyber Mentorship" mobiliserat mer än 400 deltagare för att främja kvinnors kompetens inom cybersäkerhet.

Orange Cyberdefense deltar i den fjärde upplagan av detta program genom att involvera sina anställda för att uppnå ett ambitiöst mål: att uppmuntra kvinnor att söka jobb inom cybersäkerhet och få fler kvinnor i ekosystemet så att företagen kan rekrytera. En möjlighet för Orange Cyberdefense, som planerar att anställa 800 nya cybersäkerhetsexperter fram till slutet av 2023. För Orange-koncernen sker 70% av den externa rekryteringen inom säkerhet hos Orange Cyberdefense.

 

Kvinnor i rampljuset: Orange Cyberdefense-initiativ för att inkludera kvinnor inom cybersäkerhet

På Orange Cyberdefense är andelen kvinnor i tekniska yrken för närvarande 13%. Men det ambitiösa målet är att nå minst 20% år 2025. Kvoter har fastställts i detta syfte, men de är bara ett verktyg och en referens, eftersom det först och främst handlar om talang och kompetens.

För att lyfta fram kvinnor och deras kompetens har flera initiativ tagits:

  • Women@OrangeCyberdefense, ett nätverk med fler än 200 kvinnor i 16 länder vars mål är att främja möjligheter och erbjuda uppmuntran, kompetensutveckling och ömsesidigt stöd
  • InspirHer-samtalen, interna möten varannan månad mellan gruppens experter för att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper
  • Orange Cyberdefenses deltagande i det årliga evenemanget #EuropeanCyberWomenDay som organiseras av CEFCYS (The Women in Cybersecurity Group) för att främja sina kvinnliga anställda
  • Främjande av Orange Cyberdefenses kvinnor i media och genom andra interna och externa kommunikationskanaler

 

Zoe Grist berättar om sin karriär inom det digitala samhället

Mia Landsem intervjuas av the Guardian

Suzan Buzz delar sina erfarenheter

 

Sanne Aagaard, marknadschef och en av samordnarna för Women@OrangeCyberdefense-gemenskapen, ser sig själv som en "tjockhudad" kvinna. Hennes engagemang för kvinnor inom cyberrymden är ett resultat av denna drivkraft, denna önskan att uppmuntra sina kollegor att vara djärva och ta sin plats inom alla samhällsområden.

 

"Jag vet hur svårt det kan vara att hitta sin plats. Det är därför jag bestämde mig för att främja kompetenta kvinnor i vårt samhälle, inte för att de är kvinnor, utan för att de är begåvade yrkesmän som förtjänar att bli uppmärksammade", säger hon.

Kvinnor och cybersäkerhet: ett par som talar samma språk

Kaja Narum är chef för Orange Cyberdefense och delar med sig av sina erfarenheter som en stark kvinna inom cybersäkerhet.

"Jag förvaltar och leder produkter för våra tjänster och skapar nya intäktskällor samtidigt som jag balanserar de interna intressenternas behov. Jag jämför ofta den här uppgiften med en spindel i sitt nät, eftersom vi hela tiden måste plocka upp signaler från alla håll för att säkerställa vår framgång."

Kaja minns tydligt sin första arbetsdag på Orange Cyberdefense.

"Jag såg mig omkring och jag hade aldrig sett så många kvinnor förut, vilket var inspirerande eftersom det skapade en positiv och unik miljö. Det fanns mycket energi, inte bara från kvinnor utan även från människor i alla åldrar. Jag tycker att det är fantastiskt, eftersom vi behöver bidrag från alla kön och generationer för att lyckas."

Idag, efter cirka tjugo år i branschen, anser hon att en perfekt förståelse för teknik inte är ett pass för att göra karriär inom cybersäkerhet, till skillnad från stereotypen.

"Jag tror att en av de viktigaste färdigheterna och tillgångarna för att arbeta med cybersäkerhet idag är att ha en god förståelse för marknaden. Det är viktigt att förstå den globala ekonomin och alla dess verksamheter. Dessutom är exceptionella kommunikationsfärdigheter också viktiga. Man måste tänka och reagera snabbt, samtidigt som man är medveten om konsekvenserna och möjligheterna. Det är en idealisk plats för personer som gillar förändringar, eftersom vi befinner oss i en ständigt föränderlig miljö."

Hugues Foulon, vd för Orange Cyberdefense Group, understryker vikten av olika kompetenser och profiler inom cybersäkerhet. Han anser att framgång inom cybersäkerhet först och främst beror på mänsklig intelligens, där kvinnor spelar en viktig roll.

"Den stereotypa bilden av den unga mannen i huvtröja är något som hör till det förflutna! Cybersäkerhetsområdet lockar numera alla profiler och kriget om talangerna ökar. Vi har inte råd att missa 50% av talangerna. Vi behöver kvinnor som utmärker sig i alla våra yrken! Chefer, var aktiva bundsförvanter när det gäller att främja mångfald och integration. Kvinnor, våga komma och göra skillnad på ett område som formar vår digitala framtid.

 

Källor:

McKinsey study “Women in the Workplace” 2022.pdf
Women in Digital Scoreboard 2021
The World Bank's report “The Equality Equation”
Women in Cybersecurity, a study by ISC2

 

 

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.