Search

GRC -Governance Risk and Compliance

Vilka är GRC-teamet och vad gör de?

GRC-teamet på Orange Cyberdefense är en unik mix av specialister med mångårig erfarenhet av kris och kontinuitetshantering, informations- och cybersäkerhet, efterlevnad och ledning och styrning av horisontella områden, grupper, enheter samt operativ riskhantering från nyckelpositioner i såväl stöd- som kontrollfunktioner. Genom deras kombinerade breda kunskap och expertis stödjer de organisationer, oavsett storlek och bransch, att förbättra deras arbete inom GRC utifrån följande ledord:

Riskdrivet angreppssätt. GRC möjliggör för organisationer att uppnå ett mer hot- och riskdrivet angreppssätt och därigenom effektivare operationell verksamhet och resursallokering som utgår ifrån väsentliga risker och regelkrav samt balans mellan risk och kostnad.

Enkelhet. Komplexitet är inte befrämjande varken för GRC eller andra verksamhetsmål. De stödjer organisationer att nysta upp komplexitet och förenkla - och därigenom förstärka – aktuella förmågeområden.

Helhetssyn. GRC förstår hur krav från verksamhet, stöd- och kontrollfunktioner och olika regelverk hänger ihop och kan därmed stödja organisationer att uppnå effektivitet, synergier och hållbara lösningar som bidrar till såväl verksamheten, säkerheten och regelefterlevnaden utifrån gemensamma behov och integrationsmöjligheter.

Nytänkande och effektiva processer. Det är inte effektivt att organisationer utför vissa arbetsuppgifter själva, varken för säkerhetens eller regelefterlevnadens skull. Vidare kan vissa processer bli mer effektiva av ett beprövat, strömlinjeformat och delvis automatiserat utförande.

Som ett resultat av ovan tillhandahåller Orange Cyberdefense högkvalitativa, behovsanpassade konsulttjänster och lösningar inom säkerhet och angränsande områden som hjälper verksamheter att effektivt och med bibehållen konkurrenskraft hantera beroenden inom säkerhet, risk och styrning samt dess närliggande områden.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.