Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

IT-säkerhetsföretag

It-säkerhetsföretag: Hur arbetar de?

Vad är IT-säkerhet?

IT-säkerhet eller cybersäkerhet som det också kallas är själva skyddet av information. IT-säkerhet är inriktad på att skydda digitala system, data, nätverk, och datorer mot interna och externa hot såsom cyberattacker. Detta kan göras genom att upprätta cyberhetsstrategier för att bland annat att förhindra obehörig åtkomst. 

När man pratar om IT-säkehet tänker de flesta först och främst på yttre hot som ransomware, malware och andra typer av cyberattacker. Det som många inte tänker på är att det även finns interna hot som måste förebyggas. I majoriteten av fallen handlar det inte om medvetna handlingar utan det handlar om okunskap och framförallt birster i utbildning som är bidragande faktorer. 

Personalen är ett utav de största hoten när det gäller IT-säkerhet

I analysföretaget Radars undersökning, Svensk Cybersäkerhet 2021, framkom det att svenska företag anser att personalen upplevs som största hotet. Först på andra plats kommer hot från nationella aktörer. Närmare 80 procent av företagen svarade i undersökningen att de upplever den egna personalen som ett reellt hot. Hotet från nationella aktörer upplevs dock av allt fler organisationer, och inte enbart inom offentlig sektor.

Upplevelsen av att som organisation känna sig hotad kan korrelera med hur mogen organisationen är ur en säkerhetssynvinkel. Och mognaden, att som organisation jobba med strategier och operativa frågor, är på uppåtgående men fortfarande relativt låg. Bara 16 procent av företagen i undersökningen svarar att de är mogna, 2018 var den siffran 11 procent.

När det gäller den tekniska säkerheten har, enligt Radars rapport, de mogna organisationerna lägre kostnader, men totalt sett har de mogna organisationerna lite högre kostnader för cybersäkerheten än de omogna organisationerna. Detta ska dock vägas mot att det totala utfallet, eller ROI, blir lägre för de mogna organisationerna.

Hur kan företag öka medvetenheten kring IT-säkerhet?

Det är viktigt att utbilda den interna personalen och göra dem medvetna och öka kunskapen för att kunna identifiera hot och säkerhetsbrister. När personalen har rätt förutsättningar kan de hjälpa till och stötta företaget i jakten på att minimera säkerhetsrisker.

Vad gör ett IT-säkerhetsföretag?

Risken för att bli utsatt av en cyberattack ökar konstant vilket innebär att alla företag bör karlägga sina sårbarheter. Det ett IT-säkerhetsbolag gör, kort och gott, är att de hjälper företag att kartlägga sårbarheter för att förebygga en eventuell attack samt att de hjälper företag under och efter en cyberkris. 

Vi på Orange Cyberdefense är Orange-koncernens expertgrupp för cybersäkerhet och erbjuder konsulttjänster, lösningar och tjänster till organisationer runt om i världen.

Vi är övertygade om att enbart teknik inte är en lösning. Vi hjälper våra kunder att uppnå överlägsna säkerhetsresultat, vi har mer än 2 700 säkerhetsexperter, partnerskap med toppleverantörer, hotinformation och intern forskning och utveckling, inklusive ett CERT- och epidemiologilabb.

Vi är stolta över vår avancerade säkerhetsforskningsenhet, och vi publicerar regelbundet white papers, artiklar och verktyg om cybersäkerhet. Vår forskning är allmänt erkänd och används i hela branschen, bland annat på konferenser som Infosec, RSA Conference, BlackHat och DEFCON.

Vilka tjänster erbjuder IT-säkerhetsföretag?

På Orange Cyberdefense har vi ett flertal lösningar och tjänster som hjälper företag att öka sin IT-säkerhet.

Lösningar:

Microsofts lösningar är utformade för att vara enkla och effektiva, men kan implementeras på många olika sätt. Microsoft-kunder vill försäkra sig om att de implementerar dessa komponenter på ett sätt som passar bäst för deras verksamhet. Genom att integrera Microsofts säkerhetsteknik i sina tjänster kan Orange Cyberdefense bättre skydda sina kunders moln- och hybridmiljöer.

På Orange Cyberdefense kompletterar vi tekniken med strategisk säkerhetskonsultation, överlägsen hotinformation, proaktiv hotjakt och etisk hackning samt dygnet runt administrerade upptäckt- och svarstjänster. Genom att kombinera dessa i en managerad säkerhetstjänst gör vi det möjligt för företag att övervinna sin kompetensbrist inom cybersäkerhet.

Samla hela verksamhetens data från alla lager av IT och skapa både inblick och samsyn mellan din teknik- och affärsverksamhet. Splunk samlar in, söker och korrelerar all slags data och supporterar verksamheten i alla led från felsökning & övervakning till analys & beslutsfattande.

Applikationer är kärnan för ert företag, men de är även ett stort säkerhetsproblem då hackare inriktar sig mer mot dem på allt mer sofistikerade sätt. Applikationssäkerhet är användningen av programvara, hårdvara och procedurmetoder för att förhindra säkerhetsfel i applikationer och skydda dem från externa hot.

För att skydda applikationer dygnet runt, är vår strategi flera lager  av säkerhetsteknologier med tillgång till oöverträffad expertis.

Användarna behöver få säker tillgång till data var som helst, oavsett var de finns, när som helst och från vilken enhet som helst. Men hur kan du dra nytta av IT-förändringarna och IT-användningen för att förbättra säkerheten och kostnadseffektiviteten? SASE är ett nytt tillvägagångssätt som tar itu med denna utmaning och omdefinierar den traditionella perimetern: säkerhets- och nätverksfunktioner centraliseras i ett moln nära användaren (även känt som edge), vilket möjliggör förenkling och automatisering.

Eftersom molnet erbjuder nya möjligheter att transformera ert företag, är säkerhets- och efterlevnadsrisker mer kritiska än någonsin. Särskilt som komplexiteten i hybrid- och multimolnmiljöer och kompetensbrist är en del av ekvationen. Er nya nyckelprioritet är nu att förhindra hot och säkra er molnresa.

Zero Trust är en strategi inte en produkt Det finns ingen produkt som du kan lägga ovanpå dina befintliga säkerhetsverktyg för att verkställa en Zero Trust-strategi. Zero Trust architecture är en filosofi som måste vara noggrant genomtänkt och implementeras i hela organisationen, inklusive fysiskt avlägsna platser och användare och inkluderar inte minst molnet.

Att skydda data är viktigare än någonsin. Det är onekligen svårt, med dataflöden in/ut genom perimeterskydd, lagring och bearbetning av olika leverantörer och användare i flera miljöer, möjliggör att det finns flera olika lösningar. Datacentrisk säkerhet erbjuder kraftfulla säkerhetskontroller, som kompletterar det klassiska nätverksbaserade skyddet 

Hur säkrar du dina tillgångar, processer och data samtidigt som du möjliggör för verksamheten att arbeta snabbt och flexibelt? Med en kontinuerlig ökning av molnlösningar, hybrid-infrastrukturer och externt arbete  är klientskydd allt mer viktigt. Typen av klienter som används är idag mer varierande än någonsin, och med en ökad andel enheter som inte hanteras av organisationen. Nästa generation medarbetare kräver kontroll över sina egna enheter, att säkra klienterna kan därför vara en komplex uppgift.

Upptäck sårbarheter innan skurkarna gör det. Säkerhetsbedömningar handlar om fakta inte åsikter och ger er viktig beslutsfattande information. Penetrationstestning är en säkerhetsbedömning där sårbarheter hittas och utnyttjas, på ett  säkert sätt, för att se vilken effekt en verklig attack skulle kunna ha.

Innovation och teknik utvecklas i hög hastighet. Digital transformation är inte längre något valfritt, det händer nu. Hur ser du till att er teknikplattform hjälper er, inte bara att överleva utan att utvecklas? För att förverkliga modern tekniks fulla potential måste organisationer utforma och bygga en solid grund. Detta inkluderar att möjliggöra en mobil arbetskraft, förverkliga cloud-tjänstens fulla potential, säkert sammankoppla industriella miljöer med traditionell IT och andra lösningar. Det kräver säker åtkomst, grundligt skydd av data och applikationer, kontroll på identiteter och avancerad datacenter- och kommunikationsinfrastrukturer.
Mycket få kunder kan investera i alla lösningar som de behöver, så en av de största utmaningarna för kunderna är att bestämma deras riskaptit och göra rätt investeringar i människor, processer och teknik för att nå detta mål.

Internet of things – IoT Vad är IoT, Internet of Things? Ofta är dessa enheter inte designade med säkerhet i åtanke, och de är inte anpassade till nuvarande processer och lösningar inom IT-säkerhet. Många operativa enheter används till exempel i 30 år, medan deras programvara ofta är föråldrad redan efter 10 år. IoT-enheter (Internet of Things) i sin tur saknar ofta säkerhet genom design. Det betyder att koden som följer med dem inte är säker för det mesta (de komprometteras lätt). Fördelarna med integration har lett till ökad konvergens mellan IT och OT-nätverk. Företag inser potentialen med lösningar som fjärrhantering, big data och avancerad analys för att öka effektiviteten och kapaciteten. Samtidigt innebär ökad exponering och risk i industrisystem inte bara säkerhetsutmaningar, utan potentiellt också säkerhetsrisker. Den berörda typen av utrustning kan ofta utgöra fysiska risker för människor och infrastruktur, om de inte är skyddade korrekt.

Dessutom har IoT- (Internet of Things) och OT-enheter mycket viktiga data som du inte vill förlora. Tänk bara på patientdata i vården, ID-information eller hemliga recept. Data i sig är en ny ekonomi. Det har stort värde och kraft som du inte vill dela med skadliga aktörer.

Oavsett hur bra din säkerhet är kommer det att inträffa incidenter. Det handlar inte om vilka kort ni får - det handlar om hur ni spelar spelet. Processer för upptäckt, analys och svar är avgörande för att minimera påverkan på verksamheten. Säkerhetsinformation kräver avancerad teknik, kvalificerad personal och effektiva processer för att ge organisationer de önskade möjligheterna till upptäckt och respons. Sådana funktioner kan vara interna, externa eller en kombination av båda, men de är kritiska komponenter i alla säkerhetsprogram.

Det räcker inte längre med det brandväggsbaserade perimeterskyddet som vi har litat på så länge. Istället blir identiteten den nya perimetern, baserat på en Zero Trust-strategi. Data och applikationer är spridda över flera miljöer. Människor, applikationer och “enheter” får åtkomst till dessa data och applikationer överallt. Vår identitet har blivit kritisk när det gäller cybersäkerhet. Endast betrodda användare med rätt referenser bör få tillgång till relevanta resurser. Identiten är den nya perimetern.

 

 

Tjänster och lösningar

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.