Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

woman-looking-at-a-touchpad

Rapport om cybersäkerhet för offentlig sektor

Att säkra det digitala samhället omfattar i allra högsta grad offentlig sektors insatser inom cybersäkerhet. Vi publicerar en rapport om läget 2022.

Hot mot myndigheter och kritisk infrastruktur har fått ett större fokus då aktörer från främmande makt på olika sätt försöker samla in information om, eller störa, kritiska funktioner i samhället. Ökningen av hot är främst mot olika samhällsfunktioner där intrång kan medföra stora konsekvenser för många människor, verksamheter och hela samhället.

Miljardinvesteringar till trots finns inget sätt att vara helt förberedd på cyberattacker.

 

Den svenska regeringen påskyndar långsamt reglering avseende cybersäkerhet. MSB har fått i uppdrag att stärka cybersäkerheten via forskning och innovation.

Tilläggas bör att MSB tagit fram ett lättillgängligt och förståeligt material med bland annat guider för grundläggande åtgärder, läs mer här.
IT-säkerhet är inte svårt men det måste prioriteras med tanke på exponering och osäkerhetsfaktorer.

Vad är status inom offentlig sektor?

Radar har på uppdrag av Orange Cyberedefense och Palo Alto Networks satt samman denna rapport som ämnar ge perspektiv för svensk offentlig sektor. 
Förklaringar och data går igenom omvärlden, vår hotbild, hur andra inom svensk offentlig sektor agerar samt avslutar med praktiska råd kring vanliga incidenter/hot samt råd till verksamheten.

Highlights från rapporten:

  • Intern personal anses vara en större risk inom offentlig sektor än inom svenska verksamheter generellt
  • Trots ökad hotbild upplever större delen av organisationer inom offentlig sektor att deras IT-budget gällande cybersäkerhet är bra nog för rådande situation
  • Varannan verksamhet har sin säkerhetsstrategi som en av sina största utmaningar

Prioriteringar inom publik sektor

 

Otillräckliga satsningar eller felprioriteringar är fortfarande ett problem för många verksamheter. Den ständigt växande omfattningen av cybersäkerhetsaktiviteter gör att många verksamheter riskerar att hamna efter avseende sina mål innan de ens kommit i gång.

 

Hotupplevelsen inom publik sektor

Svenska verksamheter upplever en generellt ökad hotbild inom nästan alla kategorier och mycket är sig likt oavsett vilken sektor man tillhör. Noterbart är att man inom offentlig sektor inte alls upplever hotet från organiserad brottslighet på samma sätt och särskilt som totalt sett mindre risk. Det omvända gäller upplevda hotbilden från politiskt motiverade aktörer och intern personal

Ladda ner rapport

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.