Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

For et tryggere digitalt samfunn må vi bryte ned kjønnsbarrierer i cybersikkerhetsbransjen

Til tross for økende etterspørsel etter cybersikkerhetseksperter, er det et klart paradoks: kvinner er fortsatt stort sett underrepresentert i teknologi- og cybersikkerhetsjobber. I et forsøk på å bøte på denne situasjonen, lanserer Orange Cyberdefense kampanjen #NoBiasInCyber som fremhever viktig statistikk, stereotypier og kvinnelige rollemodeller. 

Se for deg: en ung, selvsikker fem år gammel jente er overbevist om at kvinner kan være «virkelig, virkelig smarte». Men når hun fyller seks, endres alt. Plutselig begynner hun å tvile på evnene sine og begrenser seg selv, til det punktet hvor hun nekter å delta i et spill for "barn som er veldig, veldig smarte" - mens gutter på hennes alder gjerne deltar.

Dette eksemplet er beskrevet av forfatteren Caroline Criado Perez i hennes bok "Invisible Women". Boken demonstrerer hvordan barn  blir lært opp fra en veldig ung alder. Den inneholder en rekke bekymringsfulle fakta og foruroligende statistikker som avslører omfanget av kjønnsulikhet i samfunnet vårt.

Denne utelatelsen av kvinner er ikke begrenset til klasserommet – den gjenspeiles også i karrierevalg, spesielt i jobber knyttet til teknologi og cybersikkerhet, der store skjevheter fortsatt eksisterer.

 

Likestilling i teknologibransjen

Statistikk viser at kvinner i stor grad er underrepresentert i tekniske jobber. Allikevel er ikke disse tallene nok til å forårsake en betydelig endring i tankesett og praksis.

“Women in the Workplace 2022”: modigheten til kvinnelige eksperter som de «eneste kvinnene i rommet»

32 % av kvinnene i tekniske roller er ofte «den eneste kvinnen i rommet» på jobb, ifølge McKinsey-rapporten «Women in the Workplace 2022».

Dette kan delvis forklare hvorfor kvinner innen teknologi møter et høyere nivå av kjønnsskjevhet. Kvinner er også betydelig mindre representert enn menn innen ingeniørfag og teknologi, med tall som har gått ytterligere ned siden 2018 viser McKinsey sin studie.

McKinsey sin studie “Women in the Workplace”.

 

Kvinner i teknologibransjen: situasjonen i Europa 2021

I Europa er bare 14 % av kandidatene fra STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics) kvinner, mens 28 % er menn. Dette gapet gjenspeiler den betydelige ulikheten mellom kjønnene på dette området.

Det samme gjelder i Norge der det totalt sett er det flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning, mens det innen real- og teknologifag er motsatt. 

Land som Finland, Sverige, Danmark, Estland og Nederland har best score når det gjelder kvinnelig deltakelse i digitale sektorer, med prosentandeler fra 64,6 % til 76,9 %. Disse landene får også gode resultater i DESI (Digital Economy and Society Index).

Land som Romania, Bulgaria, Polen, Ungarn og Italia har lavere prosentandeler når det gjelder kvinnelig deltakelse, med prosentandeler fra 36,2 % til 43,8 %.

For «STEM-graduates»-indikatoren er de beste landene Irland, Frankrike, Kroatia, Finland og Danmark, med et høyt antall kvinnelige kandidater innen naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag eller matematikk per 1000 individer i alderen 20-29 år (kilde: Eurostat).

Kvinner i STEM, Europa

 

"The equality equation”: sikre like muligheter for kvinner i STEM

Verdensbanken mener at likestilling og likestilling mellom menn og kvinner i fremtidens næringer er avgjørende for den økonomiske og sosiale utviklingen i land.

Men ifølge studien «The Equality Equation: Advancing the Participation of Women and Girls in STEM» møter kvinner ytterligere hindringer for å få tilgang til jobber innen teknologi og beholde sin plass. De er underrepresentert i de mest avanserte teknologisektorene, som data og kunstig intelligens, hvor de utgjør kun 26 % av de ansatte. Dessuten er bare 15 % av teknologene og 12 % av spesialistene innen cloud computing kvinner.

Denne underrepresentasjonen skyldes tre gjensidig avhengige faktorer:

  • Det er mindre sannsynlig at kvinner studerer STEM-fag på universitetet.
  • Det er mer sannsynlig at kvinner forlater karrieren når de er begynt i jobb.
  • Kvinner har lavere yrkesdeltakelse.

Støttet av disse funnene understreker Verdensbanken viktigheten av å ta tak i hindringene som hindrer kvinner fra å gå inn og bli i STEM-karrierer for å sikre lik kjønnsrepresentasjon i disse nøkkelsektorene.

 

#NoBiasinCyber: Gjenkjenne og dekonstruere stereotypier fra en veldig tidlig alder

Skole reflekterer samfunnet, noe som betyr at den også reflekterer dets feil.

Flere spesialister er enige om at stereotypier og skjevheter kan ha en negativ innflytelse på ambisjoner, identitet, interesser, tankesett, motivasjon, selvtillit og personlig effektivitet i STEM.

Verdensbankens rapport understreker eksistensen av sexistisk skjevhet i mange miljøer, spesielt innen utdanning. Data - primært fra Europa og USA og basert på begrensede utvalg - bekrefter disse skjevhetene. Fra skolestart (eller til og med før) eksisterer ofte stereotypier. For eksempel viste en studie at 70 % av de spurte voksne i 34 land assosierer STEM-emner med menn.

Opplæringsmateriell som brukes til å undervise barn, kan også gjenspeile disse stereotypiene. Ifølge den samme rapporten har flere land som Bangladesh, Kina, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Romania og USA skoleplaner som gjengir disse stereotypiene.
 

"Det er mer sannsynlig at en mann blir avbildet som profesjonell innen vitenskap (enten ved navn eller som en illustrasjon), og det er mer sannsynlig at kvinner blir avbildet som lærere."

Det er vanskelig å måle den nøyaktige virkningen av disse skjevhetene i lærebøker og skoleplaner. Men vi har god grunn til å tro at barn tar på seg disse kjønnsstereotypiene, som igjen påvirker deres holdninger og ambisjoner.

Forskning i Frankrike og Israel har vist at stereotypier som favoriserer gutter i utdanning har en innvirkning på resultater, enten det er gutter eller jenter. Dette understreker viktigheten av å gjenkjenne og bryte ned stereotypier fra en veldig ung alder, for å oppmuntre studentenes ambisjoner og selvtillit, uavhengig av kjønn eller sosial bakgrunn.

Cybersikkerhet: hacking av vedvarende stereotyper

I følge en annen ISC2 studie om kvinner innen cybersikkerhet er bare 25 % av arbeidsstyrken i denne sektoren kvinner. 

ISC2 studie: Cyberarbeidsstyrke

Likevel er det mangel på talent, med millioner av ubesatte stillinger, en reell fare for nettverk, data og infrastruktur. Antallet ledige jobber på dette feltet har økt med 350 % siden 2013, ifølge Cybersecurity Ventures, og dette gapet vil vokse i de kommende årene. Kvinner er en verdifull kilde til talent for bedrifter og lokale myndigheter.

For å snu trenden er det avgjørende at cyberbedrifter anerkjenner og bryter ned stereotypier som har bidratt til å holde kvinner tilbake i denne sektoren.

For eksempel ideen om at IT er en manns jobb. Isabelle Collet, forfatter av boken "L'informatique a-t-elle un sexe?" [Har IT et kjønn?], beskriver at jenters desillusjon over avansert bruk av datamaskiner er fordi unge kvinnelige studenter ikke kan identifisere seg med hackerbildet.

«Kvinner sliter med å føle seg annerkjent i et yrke hvis oppfattelsen av yrket ikke ser ut som dem. De vil si: "Jeg driver med IT" oftere enn: "Jeg er en IT-teknikker." Selv om den aller første programmereren var en kvinne.» (Isabelle Collet, Monde diplomatique)

Bildet av hackere, i stor grad spredt av media, forsterker også ideen om at IT-teknikkeren først og fremst er en mann med en lidenskapelig interesse for maskiner.

Til tross for de vedvarende stereotypiene, har noen kvinner gjort inntog i cyberverdenen og med stor fremgang, som Sara Puigvert, Global Operations EVP hos Orange Cyberdefense.

«Sara, det vil bli vanskelig for deg. Du er ung, du er kvinne, du er ikke fransk og du er ingeniør.»

Men Sara ble ikke motløs av disse hindringene. Tvert imot grep hun de nye mulighetene hun fikk.

«De ga meg vanskelige oppgaver, men jeg tok dem. Og jeg tror at det er noe vi alle må erkjenne. Til syvende og sist baner vi vår egen vei, det er opp til oss å bestemme hva vi vil gjøre og hvilken rolle vi vil spille."

Imidlertid sliter mange kvinner i Europa fortsatt med å bli klarert og vurdert for lederroller inne cybersikkerhet.


I følge en studie fra Frankrike gjennomført av Syntec numérique, er andelen kvinner innen teknologi i Frankrike bare 27 %, mens den i Asia og Midtøsten er 50 %.

I en tid hvor cyberangrep multipliseres og diversifiseres, er det viktig å revurdere de kulturelle og sosiale barrierene som hindrer kvinner i å engasjere seg i IT-jobber. For dette formålet er det viktig å øke bevisstheten til unge jenter om disse yrkene og fremheve positive rollemodeller. Det er også avgjørende å publisere innsikt om virkeligheten til disse jobbene - for kollektiv bevissthet og oppmuntre til større talentmangfold.

Women4Cyber og Orange Cyberdefense: et partnerskap for å oppmuntre til mangfold innen cybersikkerhet

Hvordan kan vi oppmuntre til mangfold i cybersikkerhetsbransjen? Orange Cyberdefense har identifisert Women4Cyber, en organisasjon som er forpliktet til å fremme og støtte jobbmangfold gjennom dedikerte opplærings- og mentorprogrammer.

Dette er også en utfordring som Orange Cyberdefense har tatt på seg ved å samarbeide med Women4Cyber for å tilby et målrettet mentorprogram. Women4Cyber, som har over 30 000 medlemmer i Europa og Storbritannia, har som mål å skape et nettverk av menn og kvinner som er forpliktet til utfordringen med cyberferdigheter.

Programmet tar sikte på å hjelpe kvinner på hvert trinn av karrieren ved å sette dem i kontakt med erfarne mentorer, både menn og kvinner, som har vellykkede karrierer i ledende selskaper i sektoren. Målet er å hjelpe kvinner til å utvikle ferdighetene sine og utvikle karrieren innen cybersikkerhet. Siden 2021 har "Women4Cyber Mentorship"-programmet mobilisert mer enn 400 deltakere for å fremme kvinners ferdigheter innen cybersikkerhet.

Orange Cyberdefense deltar i den fjerde utgaven av dette programmet ved å involvere sine ansatte for å oppnå et ambisiøst mål: å oppmuntre kvinner til å bli med i cybersikkerhetsjobber og få flere kvinner i økosystemet for å la bedrifter rekruttere. En mulighet for Orange Cyberdefense, som planlegger å ansette 800 nye cybersikkerhetseksperter innen utgangen av 2023. For Orange-gruppen skjer 70 % av ekstern rekruttering innen sikkerhet hos Orange Cyberdefense.

Kvinner i søkelyset: Orange Cyberdefense-initiativer for å inkludere kvinner i cybersikkerhet

I Orange Cyberdefense Gruppen er den nåværende andelen kvinner i tekniske jobber 13 %. Likevel er det ambisiøse målet å nå minst 20 % innen 2025. Det er satt kvoter for dette formålet, men de er bare et verktøy og referanse, da det først og fremst handler om talent og ferdigheter.

For å synliggjøre kvinner og deres kompetanse er det satt i gang flere initiativ:

  • Women@OrangeCyberdefense, et nettverk med mer enn 200 kvinner i 16 land som har som mål å fremme muligheter og tilby oppmuntring, kompetanseutvikling og gjensidig støtte.
  • «InspirHer»-foredragene, halvmånedlige interne møter mellom gruppeeksperter for å dele sine erfaringer og kunnskap.
  • Orange Cyberdefense sin deltakelse i det årlige arrangementet #EuropeanCyberWomenDay organisert av CEFCYS (The Women in Cybersecurity Group) for å promotere sine kvinnelige ansatte.
  • Promotere Orange Cyberdefense sine kvinner i media og gjennom interne og eksterne kommunikasjonskanaler.

Zoe Grist snakker om sin karriere i Digital Societies

Mia Landsem intervjuet av the Guardian

Suzan Buzz deler sin erfaring

 

Sanne Aagard, Marketing Manager i Danmark og en av koordinatorene til Women@OrangeCyberdefense-fellesskapet, ser på seg selv som en «tykkhudet» kvinne.
Hennes engasjement for kvinner i cyber er et resultat av denne drivkraften, dette ønsket om å oppmuntre kollegene hennes til å være dristige og ta deres plass på alle områder av samfunnet.

«Jeg vet hvor vanskelig det kan være å finne din plass. Derfor bestemte jeg meg for å fremme kompetente kvinner i samfunnet vårt, ikke fordi de er kvinner, men fordi de er dyktige fagfolk som fortjener å bli anerkjent, sier hun.

Lederen for Managed Security Services i Orange Cyberdefense, Kaja Narum, SVP Global Service Line deler sin erfaring som en kvinne og leder innenfor cybersikkerhet.

«Jeg leder utviklingen av våre tjenester, skaper nye inntektsmuligheter samtidig som jeg balanserer behovene til interne interessenter. Jeg sammenligner ofte denne oppgaven med å være en edderkopp i hennes nett, siden vi hele tiden må fange opp signaler fra alle steder for å sikre at vi lykkes.»

Kaja husker godt sin første arbeidsdag i Orange Cyberdefense.

"Jeg så rundt meg og jeg hadde aldri før sett så mange kvinner i mine tidligere jobber, noe som var inspirerende da det skapte et positivt og unikt miljø. Det var mye energi, ikke bare fra kvinner, men også mennesker i alle aldre. Jeg synes det er flott, siden vi trenger bidrag fra alle kjønn og generasjoner for å lykkes.»


I dag, etter rundt tjue år i sektoren, mener hun at en perfekt forståelse av teknologi ikke nødvendigvis gir deg et fripass for å gå etter en karriere innen cybersikkerhet, i motsetning til stereotypen.

"Jeg tror at en av nøkkelferdighetene for å jobbe med cybersikkerhet i dag er å ha en god forståelse av markedet. Det er viktig å forstå den globale økonomien og alle dens virksomheter. I tillegg er drivende gode kommunikasjonsevner også avgjørende. Du må tenke og reagere raskt, samtidig som du erkjenner konsekvensene og mulighetene. Det er det ideelle stedet for folk som liker forandring, siden vi er i et miljø i stadig endring."

Med dette i tankene understreker Hugues Foulon, CEO of the Orange Cyberdefense gruppen, viktigheten av ulike ferdigheter og profiler innen cybersikkerhet. Han mener at suksess innen cybersikkerhet først og fremst avhenger av menneskelig intelligens, der kvinner kan spille en vesentlig rolle.

«Det stereotype bildet av en ung mann i hettegenser hører fortiden til! Fagfeltet cybersikkerhet tiltrekker seg nå alle profiler og krigen om talenter raser. Vi har ikke råd til å gå glipp av 50 % av talentet. Vi trenger kvinner som utmerker seg! Ledere, vær aktive allierte for å fremme mangfold og inkludering. Kvinner, våg å stå frem og gjøre en forskjell på et felt som vil forme vår digitale fremtid.

 

Kilder:

McKinsey study “Women in the Workplace” 2022.pdf

Women in Digital Scoreboard 2021

The World Bank's report “The Equality Equation”

Cybersecurity Jobs Report: 3.5 million openings In 2025

Cyber Jobs FR

 

 

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.