Zoeken

Voor een veiligere digitale samenleving: doorbreken van genderbarrières in cybersecurity

Ondanks de groeiende vraag naar cybersecurity-experts is er een duidelijke paradox: vrouwen zijn nog steeds sterk ondervertegenwoordigd in tech- en cybersecurity branche. In een poging deze situatie te verhelpen, lanceert Orange Cyberdefense de campagne #NoBiasInCyber, waarin de belangrijke statistieken, stereotypen en vrouwelijke rolmodellen worden belicht, zodat vrouwen in deze sectoren kunnen floreren. Laten we eens kijken naar een aantal initiatieven, zoals Women4Cyber, om vrouwen aan te moedigen dit vakgebied in te gaan.

Stel je voor: een jong, zelfverzekerd meisje van vijf gelooft er heilig in dat vrouwen "heel erg slim" kunnen zijn. Maar als ze zes wordt, verandert alles. Plotseling begint ze aan haar capaciteiten te twijfelen en beperkt ze zichzelf, tot het punt waarop ze weigert mee te doen aan een spel voor "kinderen die echt heel slim zijn" - terwijl jongens van haar leeftijd vrolijk meedoen.

Dit schrijnende voorbeeld wordt beschreven door de schrijfster Caroline Criado Perez in haar boek "Invissible Women". Dit baanbrekende boek laat zien hoe vooroordelen over slimheid kinderen van jongs af aan worden bijgebracht. Het bevat een reeks verontrustende feiten en verontrustende statistieken die de omvang van genderongelijkheid in onze samenleving laten zien.

Deze ongelijkheid blijft niet beperkt tot het klaslokaal, maar komt ook tot uiting in carrièrekeuzes, met name in banen die te maken hebben met technologie en cybersecurity, waar nog steeds sprake is van negatieve vooroordelen.

Gendergelijkheid in de digitale wereld

Statistieken tonen aan dat vrouwen sterk ondervertegenwoordigd zijn in digitale banen. Toch zijn deze cijfers niet genoeg om een substantiële mentaliteits- en praktijkverandering teweeg te brengen.

"Vrouwen bezetten slechts 22% van alle technische functies in Europese bedrijven"

"Vrouwen bezetten slechts 22% van alle tech-functies binnen Europese bedrijven, volgens "McKinsey & Company article -: Women in tech: The best bet to solve Europe's talent shortage".

Deze opmerkelijke statistiek komt op een moment dat technologie een cruciale rol speelt in het aanjagen van innovatie en wereldwijde groei.

Women in Digital (WiD) Scoreboard 2022: de situatie in Europa

Het WiD-scorebord dient als maatstaf om de inclusie van vrouwen in digitale banen, loopbanen en ondernemerschap te evalueren. Het evalueert de prestaties van de lidstaten aan de hand van 12 indicatoren, gericht op gebieden zoals internetgebruik, internetgebruikersvaardigheden, specialistische vaardigheden en werkgelegenheid.

In Europa is slechts 14% van de afgestudeerden in bèta/techniek (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde) vrouw, terwijl 28% man is. Deze kloof weerspiegelt de aanzienlijke genderongelijkheid op dit gebied.

Landen als Finland, Zweden, Denemarken, Estland en Nederland scoren het best op het gebied van participatie van vrouwen in digitale sectoren, met percentages variërend van 64,6% tot 76,9%. Deze landen behalen ook goede resultaten in de DESI (Digital Economy and Society Index).

Roemenië, Bulgarije, Polen, Hongarije en Italië hebben echter lagere percentages wat betreft participatie van vrouwen, met scores variërend van 36,2% tot 43,8%.

Voor de indicator "afgestudeerden in bèta/techniek" zijn de best presterende landen Ierland, Frankrijk, Kroatië, Finland en Denemarken, met een hoog aantal vrouwelijke afgestudeerden in natuurwetenschappen, technologie, techniek of wiskunde per 1000 individuen van 20-29 jaar (bron: Eurostat).

Women in STEM in Europe

Women in STEM in Europe

 

"De gelijkheidsvergelijking: zorgen voor gelijke kansen voor vrouwen in bèta/techniek

De Wereldbank is van mening dat gendergelijkheid en de gelijke betrokkenheid van mannen en vrouwen in de industrieën van de toekomst essentieel zijn voor de economische en sociale ontwikkeling van landen.

Volgens de studie "The equality equation: Advancing the Participation of Women and Girls in STEM" worden vrouwen echter geconfronteerd met extra hindernissen om toegang te krijgen tot technische banen en hun plaats te behouden. Ze zijn ondervertegenwoordigd in de meest geavanceerde technologiesectoren, zoals data en kunstmatige intelligentie, waar ze slechts 26% van de werknemers uitmaken. Ook is slechts 15% van de ingenieurs en 12% van de specialisten in cloud computing vrouw.

Deze ondervertegenwoordiging is het gevolg van drie onderling samenhangende factoren:

  • Vrouwen studeren minder vaak bèta/technische vakken aan de universiteit.
  • Ze verlaten vaker hun carrière als ze eenmaal aan het werk zijn.
  • Vrouwen hebben een lagere arbeidsparticipatie.

Gesteund door deze bevindingen onderstreept de Wereldbank het belang van het aanpakken van de obstakels die vrouwen ervan weerhouden een bèta/technische carrière te beginnen en te blijven, om te zorgen voor een gelijke gendervertegenwoordiging in deze belangrijke sectoren.

#NoBiasinCyber: Van jongs af aan stereotypen herkennen en aanpakken

De school is een afspiegeling van de maatschappij en dat betekent dat de school ook haar fouten weerspiegelt.

Meerdere specialisten zijn het erover eens dat stereotypen en vooroordelen een negatieve invloed kunnen hebben op aspiraties, identiteit, interesses, mentaliteit, motivatie, zelfvertrouwen en persoonlijke effectiviteit in bèta/techniek.

Het rapport van de Wereldbank onderstreept het bestaan van seksistische vooroordelen in veel omgevingen, met name in het onderwijs. Gegevens - voornamelijk uit Europa en de VS en gebaseerd op beperkte steekproeven - bevestigen deze vooroordelen. Vanaf het begin van de schooltijd (of zelfs daarvoor) bestaan er vaak al stereotypen. Uit een onderzoek bleek bijvoorbeeld dat 70% van de ondervraagde volwassenen in 34 landen bèta/technische vakken associeert met mannen.

Onderwijsmateriaal dat wordt gebruikt om kinderen te onderwijzen, kan deze stereotypen ook weerspiegelen. Volgens hetzelfde rapport hebben verschillende landen zoals Bangladesh, China, India, Indonesië, Maleisië, Pakistan, Roemenië en de VS leerplannen die deze stereotypen reproduceren..

"Mannen worden vaker afgebeeld als professionals in de wetenschap (bij naam of als illustratie), terwijl vrouwen vaker worden afgebeeld als leraren."

Het is moeilijk om de exacte impact van deze vooroordelen in schoolboeken en leerprogramma's te meten. Maar we hebben goede redenen om te geloven dat kinderen deze genderstereotypen overnemen, waardoor hun houding en aspiraties worden beïnvloed.

Onderzoek in Frankrijk en Israël heeft aangetoond dat stereotypen die jongens voortrekken in het onderwijs van invloed zijn op de testresultaten van zowel jongens als meisjes. Deze resultaten onderstrepen het belang van het herkennen en doorbreken van stereotypen vanaf zeer jonge leeftijd, om de aspiraties en het gevoel van eigenwaarde van leerlingen te stimuleren, ongeacht geslacht of sociale achtergrond.

Cybersecurity: hardnekkige stereotypen doorbreken

Volgens een ander onderzoek van ISC2 naar vrouwen in cybersecurity is slechts 25% van het personeel in deze sector vrouw.

ISC2 studie: Cyber-werknemers

Toch is er een tekort aan talent, met miljoenen onvervulde vacatures, een reëel gevaar voor netwerken, gegevens en infrastructuur. Volgens Cybersecurity Ventures is het aantal beschikbare banen op dit gebied sinds 2013 met 350% gestegen, en deze kloof zal de komende jaren alleen maar groter worden. Vrouwen zijn een waardevolle bron van talent voor bedrijven en lokale overheden.

Om de trend te keren, is het cruciaal dat cyberbedrijven de stereotypen herkennen en doorbreken die ertoe hebben bijgedragen dat vrouwen in deze sector worden tegengehouden.

Bijvoorbeeld het idee dat IT een mannenbaan is. Voor Isabelle Collet, auteur van het boek "L'informatique a-t-elle un sexe ?" komt de onverschilligheid van meisjes voor het geavanceerde gebruik van computers doordat jonge vrouwelijke studenten zich niet kunnen identificeren met het imago van hacker.

“Vrouwen hebben moeite om zich waardevol te voelen in een beroep waarvan het imago niet op hen lijkt. Ze zullen vaker zeggen: "Ik doe IT" vaker dan: "Ik ben een IT-engineer." En dat terwijl de allereerste programmeur een vrouw was." (Isabelle Collet, Monde diplomatique)

Het beeld van hackers, dat grotendeels door de media wordt verspreid, versterkt ook het idee dat IT engineers voornamelijk mannen zijn met een passie voor machines.

Ondanks de hardnekkige stereotypen hebben sommige vrouwen hun intrede gedaan in de wereld van cyber, zoals Sara Puigvert, Global Operations EVP bij Orange Cyberdefense.

"Sara, het zal moeilijk voor je zijn. Je bent jong, je bent een vrouw, je bent niet Frans en je bent een engineer."

Maar Sara liet zich niet ontmoedigen door deze obstakels. Integendeel, ze greep juist de nieuwe kansen die zich aan haar voordeden.

"Ik kreeg moeilijke kansen aangeboden en die heb ik aangegrepen. En ik denk dat dat iets is dat we allemaal moeten beseffen. Uiteindelijk maken we onze eigen weg en is het aan ons om te beslissen wat we willen doen, welke rol we willen spelen."

Veel vrouwen in Europa hebben echter nog steeds moeite om vertrouwen te krijgen en leidinggevende functies op dit gebied te bemachtigen.

Volgens een onderzoek van de toonaangevende vakbond voor digitale ecosystemen in Frankrijk, Syntec numérique, is het percentage vrouwen in de digitale sector in Frankrijk slechts 27%, terwijl dit in Azië en het Midden-Oosten 50% is.

In een tijd waarin cyberaanvallen zich vermenigvuldigen en diversifiëren, is het essentieel om de culturele en sociale barrières te heroverwegen die vrouwen ervan weerhouden IT-banen te nemen. Daarom is het belangrijk om jonge meisjes bewust te maken van deze beroepen en positieve rolmodellen aan te bieden. Het is ook van cruciaal belang om bekendheid te geven aan de realiteit van deze banen om een collectief bewustzijn mogelijk te maken en een grotere diversiteit aan talenten aan te moedigen.

Women4Cyber en Orange Cyberdefense: een partnerschap om diversiteit in cybersecurity aan te moedigen

Hoe kunnen we diversiteit in banen voor cybersecurity aanmoedigen? Orange Cyberdefense heeft de stichting Women4Cyber als partner aangewezen, een vereniging die zich inzet voor het bevorderen en ondersteunen van diversiteit in banen door middel van speciale trainings- en mentorschapsprogramma's. Orange Cyberdefense is ook deze uitdaging aangegaan door samen met Women4Cyber een gericht mentorschapsprogramma aan te bieden.

Dit is ook een uitdaging die Orange Cyberdefense is aangegaan door samen te werken met Women4Cyber om een gericht mentorprogramma aan te bieden. Women4Cyber, dat meer dan 30.000 leden heeft in Europa en het Verenigd Koninkrijk, wil een netwerk creëren van mannen en vrouwen die zich inzetten voor de uitdaging van cybervaardigheden.

Het programma wil vrouwen in elke fase van hun carrière helpen door ze in contact te brengen met ervaren mentoren, zowel mannen als vrouwen, die succesvolle carrières hebben bij toonaangevende bedrijven in de sector. Het doel is om vrouwen te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en hun carrière in cybersecurity vooruit te helpen. Sinds 2021 heeft het "Women4Cyber Mentorship" programma meer dan 400 deelnemers gemobiliseerd om de vaardigheden van vrouwen in cybersecurity te bevorderen.

Orange Cyberdefense neemt deel aan de vierde editie van dit programma door zijn werknemers erbij te betrekken om een ambitieus doel te bereiken: vrouwen aanmoedigen om te gaan werken in cybersecurity en meer vrouwen in het ecosysteem krijgen zodat bedrijven kunnen werven. Een kans voor Orange Cyberdefense, dat van plan is om tegen eind 2023 800 nieuwe cybersecurity-professionals aan te werven. Voor de Orange-groep vindt 70% van de externe werving in beveiliging plaats bij Orange Cyberdefense.

Women in the spotlight: Orange Cyberdefense-initiatieven voor vrouwen in cybersecurity

Bij Orange Cyberdefense is het huidige percentage vrouwen in technische functies 13%. Toch is het ambitieuze doel om in 2025 ten minste 20% te bereiken. Hiervoor zijn quota vastgesteld, maar deze zijn slechts een hulpmiddel en referentie, want het gaat in de eerste plaats om talent en vaardigheden.

Om vrouwen en hun expertise in de kijker te zetten, zijn er verschillende initiatieven genomen:

  • Women@OrangeCyberdefense, een netwerk met meer dan 200 vrouwen in 16 landen met als doel kansen te creëren en aanmoediging, ontwikkeling van vaardigheden en wederzijdse ondersteuning te bieden.
  • De "InspirHer" gesprekken, tweemaandelijkse interne bijeenkomsten tussen experts van de groep om hun ervaringen en kennis te delen.
  • Orange Cyberdefense's deelname aan het jaarlijkse evenement #EuropeanCyberWomenDay georganiseerd door CEFCYS (The Women in Cybersecurity Group) om haar vrouwelijke werknemers te promoten.
  • https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6989235192884334592/
  • Promotie van Orange Cyberdefense-vrouwen in de media en via andere interne en externe communicatiekanalen.

Zoe Grist vertelt over haar carrière in Digital Societies

Mia Landsem interview in de Guardian

Suzan Buzz deelt haar ervaring

 

Sanne Aagard, Marketing Manager, een van de coördinatoren van de Women@OrangeCyberdefense community, ziet zichzelf als een vrouw met een "dikke huid". Haar inzet voor vrouwen in cyber komt voort uit deze gedrevenheid, dit verlangen om haar collega's aan te moedigen om doortastend te zijn en hun plaats in te nemen op elk gebied van de samenleving.

"Ik weet hoe moeilijk het kan zijn om je plaats te vinden. Daarom heb ik besloten om deskundige vrouwen in onze gemeenschap te promoten, niet omdat ze vrouw zijn, maar omdat ze getalenteerde professionals zijn die het verdienen om erkend te worden," zegt ze.

Kaja Narum, SVP Global Service Line, leidt beheerde beveiligingsdiensten bij Orange Cyberdefense en deelt haar ervaring als sterke vrouw in cybersecurity.

"Ik manage en beheer producten voor onze diensten, waarbij ik nieuwe inkomstenbronnen creëer en tegelijkertijd de behoeften van interne belanghebbenden in balans breng. Ik vergelijk deze taak vaak met een spin in haar web, omdat we voortdurend signalen van overal moeten oppikken om ons succes te garanderen."

Kaja herinnert zich haar eerste werkdag nog goed bij Orange Cyberdefense.

"Ik keek om me heen en ik had nog nooit zoveel vrouwen gezien, wat inspirerend was omdat het een positieve en unieke omgeving creëerde. Er was veel energie, niet alleen van vrouwen, maar ook van mensen van alle leeftijden. Ik vind dat geweldig, want we hebben bijdragen van alle geslachten en generaties nodig om te slagen."

Vandaag, na ongeveer twintig jaar in de sector, gelooft ze dat een perfect begrip van technologie niet het paspoort is om voor een carrière in cybersecurity te gaan, in tegenstelling tot het stereotype.

"Ik denk dat een van de belangrijkste vaardigheden en kwaliteiten om vandaag de dag in cybersecurity te werken, een goed begrip van de markten is. Het is belangrijk om de wereldeconomie en al haar activiteiten te begrijpen. Daarnaast zijn uitzonderlijke communicatieve vaardigheden essentieel. Je moet snel kunnen denken en reageren, terwijl je de gevolgen en mogelijkheden overziet. Het is de ideale plek voor mensen die van verandering houden, want we bevinden ons in een voortdurend veranderende omgeving."

Met dit in gedachten onderstreept Hugues Foulon, CEO van de Orange Cyberdefense groep, het belang van diverse vaardigheden en profielen in cybersecurity. Hij gelooft dat succes in cybersecurity in de eerste plaats afhangt van menselijke intelligentie, waarbij vrouwen een essentiële rol kunnen spelen.

"Het stereotiepe beeld van de jongeman in een hoodie is verleden tijd! Het vakgebied cybersecurity trekt nu alle profielen aan en de strijd om talent is volop bezig. We kunnen het ons niet veroorloven om 50% van het talent te missen. We hebben vrouwen nodig die uitblinken in al onze vakgebieden! Managers, wees actieve partners in het bevorderen van diversiteit en inclusie. Dames, durf te komen en maak het verschil in een vakgebied dat onze digitale toekomst vormgeeft.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.

Tel: +31 184 78 81 11